ලොකු ලොරි - හයර් LORRY FOR HIRE

For sale by Truck & Movers MEMBER 1 Dec 7:11 pmMaharagama, Colombo

Rs 2,500

* ලොකු ලොරි - හයර් 2500 සිට
* අමතර සේවකයන් lorry for hire / with house movers Team
* භාණ්ඩ පැටවීම සහ බෑම
* නිවාස / කාර්යාල වෙනත් ස්ථාන වලට ගෙනයාමේදී අවශ්ය සියඵම සේවාවන්


Service type:
Commercial Vehicle Rentals
Report this ad

Contact

  • 0712345730
  • 0702345670

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Truck & Movers

Lorry hiring servises


Share this ad

More ads from Truck & Movers