ලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි)

Posted by ස්ප්‍රින් විව් පෞද්ලිගක ආයතනය18 Oct 4:20 pmKandy, Kandy

# තනතුර - ලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි)
==========================

මහනුවර පිහිටි මාධ්‍ය සහ වෙළඳ ප්‍රචාරණ කටයුතු සම්බන්ධ ප්‍රධාන පෙලේ ආයතනයකට කාර්යක්ෂම හා උද්යෝගිමත් පිලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි) සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

# සුදුසුකම් -

🔵 සා/පෙළ සමත් අයට අයදුම් කල හැක.
🔵 මනා පෞර්ෂත්වය හා කාර්යාලය තුල හැසිරවීමේ කුසලතා ප්‍රගුණ ඇති සේවකයන් අවශ්‍යයි.
🔵 වයස අවුරුදු 18 සිට 35 දක්වා ,
🔵 මුලික පරිගණක දැනුම අවශ්‍ය වේ.
🔵 ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක.

# ප්‍රතිලාභ -

🔵 වැටුප 18,000 සිට,
🔵 උසස්වීම් සමග දීමනා ,

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

ස්ප්‍රින් විව් පෞද්ලිගක ආයතනය
මහනුවර


Salary:
Rs 18,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776020306

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads