ලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි)

Posted by Company Name Withheld27 Sep 4:12 pmKandy, Kandy

# තනතුර - ලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි)
============================

අපගේ සේවා සැපයුම් ජාලයට ලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි) මධ්‍යම පළාතින් අවශ්‍යයි ,මහනුවර,පේරාදෙණිය, දිගාන,කටුගස්තොට ප්‍රදේශය අවටින් විශේෂයි. පහත සඳහන් සුදුසුකම් තිබෙන අයදුම්කරුවන් අයදුම් කල හැක.

# සුදුසුකම් :
🔵 ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක.
🔵 වයස අවු.18-35 අතර ,
🔵 සා/පෙළ සමත් අයට අයදුම් කල හැක.
🔵 ඉංග්‍රීසි හා සිංහල ලිවීමට කියවීමට හැකි අය අවශ්‍යයි.

# ප්‍රතිලාභ:
🔵 වැටුප 15,000 සිට,

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය : ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 15,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0767382052

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads