ලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි)

Posted by Private Poster20 Sep 12:58 pmKandy, Kandy

# තනතුර - ලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි)
===========================

මහනුවර පිහිටා ඇති හිරු ලංකා පෞද්ගලික ආයතනයට ලිපිකරුවන් (කාන්තා /පිරිමි) සදහා ඇබෑර්තූ ඇත.

සුදුසුකම්,

• වයස අවු.18-30අතර,
• පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කල ආධුනිකයන් ද බදවා ගැනේ.
• මෙවර උ/පෙළ පෙනීසිටි අයට අයදුම් කල හැක.
• අත්දැකීම් තිබෙන හෝ අත්දැකීම් නොමැති,
• හොඳ සන්නිවේදන කුසලතා (ඉංග්‍රීසි හා සිංහල )
• ආකර්ෂණීය වැටුපක් (සංශෝදිත)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0728422667

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads