ලිපිකරුවන් (කාන්තා)

Posted by දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර්27 Sep 4:18 pmKandana, Gampaha

# තනතුර - ලිපිකරුවන් (කාන්තා)
=======================

කදාන පිහිටි දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් පුද්ගලික ආයතනයට ලිපිකරුවන් (කාන්තා) සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

# සුදුසුකම් -

🔵 වයස අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර අයදුම්කරුවන්ට අයදුම් කල හැක.
🔵 සා/පෙළ සහ උ/පෙළ පෙනීසිටි අයට අයදුම් කල හැක.
🔵 පෙර පුහුණුව හා අත්දැකීම් තිබෙන හෝ නොතිබෙන,
🔵 පෙර අත්දැකීම් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි,

# ප්‍රතිලාභ -

🔵 මූලික වැටුප-රු.17,500.00+ දීමනා

#ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :
ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් පුද්ගලික සමාගම,
නො.252/A ,
කොළඹ පාර, නාගොඩ ,
කදාන.


Salary:
Rs 17,500 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777801099

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads