ලිපිකරුවන්

Posted by Sell Fast | R.N.M.Advertising MEMBER13 Oct 1:41 pmColombo 10, Colombo

# තනතුර - ලිපිකරුවන්
================

ගැහැණු පිරිමි අපොස සාමාන්යළ පෙළ සමත් කෘෂිකාර්මික අමතර කොටස් සම්බන්ධව ලිපිකරුවන් බදවා ගනු ලැබේ.

# ප්‍රතිලාභ -

වේතනය රු.18000 කි.
පුහුණු වී මාස 3කින සෑහීමකට පත් වුවහොත් වේතනය රු.20000 දක්වා වැඩි වේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

අයදුම්පත් හා සහතික සමග පැමිණෙන්න.

නො.279
පංචිකාවත්ත පාර,කොළඹ 10


Salary:
Rs 18,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0115219286

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | R.N.M.Advertising

Authorized ikman.lk agent in Makola


Share this ad

More ads from Sell Fast | R.N.M.Advertising