ලිපිකරුවන්

Posted by Target Consulting MEMBER31 Aug 3:24 pmKotte, Colombo

Job Title: ලිපිකරුවන්
Location: Colombo
Salary: ආකර්ශනිය වැටුප්

අප ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වෙළද ප්‍රචාරක ආයතනයක් වන අතර, අප ආයතනයේ කර්මාන්ත ශාලාවට පහත සුදුසුකම් ඇති ලිපිකරුවන් අවශ්‍යව ඇත.

ඔබට අප ආයතනයේ එදිනෙදා කටයුතු කිරීමට සහය විය හැකිනම් හා පෙර පළපුරුදු ඇතිනම් අදම අයදුම් කෙරන්න.

Apply within 14 days via ikman.lk with your CV.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
targetrec.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Target Consulting

Looking For People? Let Us Do The Finding


Share this ad