ලිපිකරු (කාන්තා/පිරිමි )

Posted by Siya Shakthi Pvt Ltd MEMBER 8 Nov 10:22 pmAmbalantota, Hambantota

දුරකථන ආයතන/මුල්‍ය ආයතන/විදේශ රැකියා ආයතන/පරිඝනක දුරකථන ආයතන/පුද්ගික සමාගම් සඳහා ලිපිකරු සඳහා දැන් බඳවා ගැනේ.

රැකියා අබැර්තු ඇති ස්ථාන- පැල්මඩුල්ල, ඇඹිලිපිටිය, කහවත්ත,බලංගොඩ,අම්බලංගොඩ,සුරියවැව

# තනතුර - ලිපිකරු
============

# ප්‍රතිලාභ

ආකර්ශනීය වැටුප් හා තවත් පහසුකම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0775409908

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Siya Shakthi Pvt Ltd

Educational Services


Share this ad