ලිපිකරු (කාන්තා)

Posted by Siya Shakthi Pvt Ltd VERIFIED25 Nov 12:54 pmKaduwela, Colombo

සක්යා දේශීය රැකියා ආයතනයේ දිවයින පුරා ඇති ශාඛා කාර්යාල සඳහා ප්‍රසන්න පෙනුමැති අයදුම් කරුවන් දැන් බඳවා ගැනේ (ජ-ඇල/මරදාන/කඩවත/කෑගල්ල/කැලණිය/අනුරාධපුර/හම්බන්තොට/කුරුණෑගල/දඹුල්ල/පුත්තලම/ගම්පහ)

# තනතුර - ලිපිකරු (කාන්තා)
====================

# සුදුසුකම්

වයස අවරුදු 18 ත් 30ත් අතර

A /L සඳහා පෙනී සිටී අය සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරිනියන් ලෙස බඳවා ගැනේ.

# ප්‍රතිලාභ

ආකර්ශනීය 20000 ට ඉහල වැටුපක්

පහත ප්‍රදේශ වල අයදුම් කරුවන් විශේෂී (ජ-ඇල/මරදාන/කඩවත/කෑගල්ල/කැලණිය/අනුරාධපුර/හම්බන්තොට/කුරුණෑගල/දඹුල්ල/පුත්තලම/ගම්පහ)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය : ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

මෙම රැකියාවට සුදුසුම පුද්ගලයා ඔබ නම් දැන්ම අප වෙත අයදුම් කරන්න


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Siya Shakthi Pvt Ltd to apply

0777661595

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Siya Shakthi Pvt Ltd

Educational Services


Share this ad

More ads from Siya Shakthi Pvt Ltd