ලිපිකරු (කාන්තා)

Posted by Amalya Reach Resort (Pvt) Ltd MEMBER 9 Nov 10:14 amHomagama, Colombo

හෝමාගම ප්‍රදේශයේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ද අවන්හලක් වන AMALYA REACH RESORT(PVT) LTD ආයතනයේ පවතින පුරක්පාඩු සඳහා දැන් බඳවා ගැනේ.

# තනතුර - ලිපිකරු (කාන්තා)
====================

# ප්‍රතිලාභ

ආකර්ශනීය වැටුප් හා තවත් පහසුකම්

වැඩි විස්තර සඳහා "Click to apply" හි සඳහන් අංකයට අමතන්න

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
amalyareachlk.com/
Report this ad

Apply for this job

  • 0777743612

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Amalya Reach Resort (Pvt) Ltd

Best in the Business


Share this ad