ලිපිකරු

Posted by Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads MEMBER17 Oct 4:42 pmMaharagama, Colombo

# තනතුර - ලිපිකරු l Office Clerk
========================

දිවයිනේ ප්‍රධාන පෙලේ ආයතනයක්
සදහා ලිපිකරු ඇබෑර්තු

# සුදුසුකම් -

අවු. 18-25 අතර පිරිමි අවශ්‍යවී ඇත.
මනා පාරිභෝගික සන්නිවේදනයේ සමත්
අභියෝග සහිත වගකීම් දැරිය හැකි
සේවයේ විශිෂ්ඨයින් සදහා අගනා රැකියා අවස්ථා

මුලික වැටුප අවම රු. 20,000/= ක් සමගින්
වෙනත් අමතර දීමනා රැසක්.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.

ඔබගේ සම්පුර්ණ ජීව දත්ත පිටපත සමග අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads

Authorized ikman.lk agent in Maharagama


Share this ad