ලිපිකාරිනියන්

Posted by Universal Tech And Marketing31 Aug 3:16 pmGampaha, Gampaha

ලිපිකාරිනියන් (පුහුණු / නුපුහුණු ) / Office Clerk
--------------------------------------------
පරිගණක දැනුම ඇති ලිපිකාරිනියන් .බාහිර පාඨමාලා හදාරන අයට අර්ධකාලින සේවය කිරීමට හැකියාව ඇත,.

සුපිරි වෙළදසැල් සදහා භාණ්ඩ බෙදාහරින අප ආයතනයට නැවතී සේවය කිරීමට පරිගණික දැනුම ඇති ලිපිකාරිනියන් (පුහුණු / නුපුහුණු ) අවශ්‍යයි .

- බාහිර පාඨමාලා හදාරන අයට අයදුම් කල හැකිය .

- ආහාර , නවාතැන් පහසුකම් ලැබේ

යුනිවර්සල් ටෙක් ඇන්ඩ් මාකටිං,
ගම්පහ.

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777267035

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad