ලිපි කරුවන් (ගැහැණු/පිරිමි)

Posted by Sadalanka (Pvt) Ltd30 Aug 10:11 amKandy, Kandy

ලිපි කරුවන් (ගැහැණු/පිරිමි) / Office Clerk (Male/Female)

කාර්යාලය ඇතුල සේවයට , මහනුවර,කුරුණෑගල,කෑගල්ල ,මාතලේ අවටින් ලිපි කරුවන් (ගැහැණු/පිරිමි) අවශ්‍යයි .

-- අවුරුදු 18 ට වැඩි,
-- පරිගනික දැනුම ඇති.
-- අ.පො.ස (සා.පෙළ) සමත්.
-- අ.පො.ස (උ.පෙළ) පෙනීසිටි අයටද අයදුම් කල හැක

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

We are looking for an Office Assistant from Kandy,Kurunegala,Kegalle and Mathala.

-- Age above 18.
-- Computer Knowledge .
-- G.C.E (O/L)

Please apply within 14 days via ikman.lk

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0702374311

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads