ලිනක්ස් ඉගෙන ගමු

For sale by Supun Chamara 23 Nov 12:05 amNugegoda, Colombo

Rs 30,000

නිවසේ සිට ලිනක්ස් ඉගෙන ගමු. සියලුම පාඩම් ස්කයිප් එක හරහා උගන්වනු ලැබේ.

This class is designed for people who have little or no prior experience with Linux or Unix. System administrators, developers, architects, decision makers or new Linux users can all benefit from the content covered in this class, especially if they are looking to work with more involved topics such as Linux system administration, network management and enterprise system architecture.

Linux Distributions
Installing VirtualBox on Windows
Installing CentOS
Basic Linux Commands
Linux System Administration - Managing Startup
System Initialization
Booting and run levels
Package Management - Working with packages
Kernel Services - Configuring the kernel
System Services – Linux System Services
User Administration
File system Management
File system security
Filesystem concepts and use
Network Setup and Configuration
Basic networking configuration
Troubleshooting network issues
Linux Server Administration – Managing Servers
DNS - BIND configuration
Web Proxy - Squid Configuration
DHCP configuration
Web server - Apache Configuration
Linux Security Administration
Introduction to Shell Script

නොමිලයේ ලිනක්ස් සර්වර්
නිබන්ධන

සතියකට දින දෙක බැගින් මාස 3ක ලිනක්ස් පාඨමාලාව.


Report this ad

Contact

  • 0755407730

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads