කුඩානිවස සහිත ඉඩම

For sale by krisantha22 Oct 12:18 pmGanemulla, Gampaha

Rs 3,000,000

Negotiable


ජාඇල ගනෙමුල්ල 266 බස් මාර්ගයට නුදුරින් පර්.22.නිස්කලන්ක පරිසරයක පිහිටි නලජලය විදුලිය වටිනා ගස්කොලන් සහිත කුඩානිවස ඉඩමෙ වටිනාකට

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
බොල්ලත ගනෙමුල්ල
Beds:
1
Baths:
1
House size:
750.0 sqft
Land size:
22.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776291407
  • 0767291407

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad