විකිණීමට ඉතා හදිස්සි-පාදුක්ක

For sale by Dumindi 3 Dec 4:38 pmPadukka, Colombo

Rs 2,500,000

Negotiable


විකිණීමට ඉතා හදිස්සි.
පාදුක්ක මලගල විදුහල ලග සිට යටවතුර පාරේ කි.ලො මීටර 2 දූරින් පිහිටි අක්කර 1 ඉඩම රුපියල් 2,500,000/= විකිණීමට

https://goo.gl/maps/cac8t1kVKK32


Address:
Padukka,Yatawathura
Land type:
Agricultural, Other
Land size:
1.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0712189703
  • 0714415442

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad