කවුන්ටර් ස්ටාෆ්

Posted by Sell Fast | Sphere Advertising MEMBER26 Nov 7:34 amKandy, Kandy

# තනතුර - කවුන්ටර් ස්ටාෆ් (බොයි /ගර්ල්) -කටුගස්තොට
======================================

කවුන්ටර් බොයි / ගර්ල් - මහනුවර / කටුගස්තොට අවටින් විශේෂයි.
කටුගස්තොට Bake House ආයතනයකට කාන්තා / පිරිමි ඇබෑර්තු.

පළපුරුද්ද අනුව වැටුප් සාකච්චා කර ගත හැක.
වැටුප- රු: 15000 ( මාසිකව)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 15,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call sphereads to apply

0772953997

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Sphere Advertising

Authorized ikman.lk agent in Katugasthota


Share this ad