කුරුනෑගල ටවුමට ආසන්නව ඉඩමක් ඕනෑ

Wanted by Amal Silva22 Oct 10:50 amKurunegala, Kurunegala


කුරුනෑගල ටවුමට ආසන්නව ඉඩමක් ඕනෑ ( අවම පර්චස් 30 )


Report this ad

Contact

  • 0779982226

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad