කුරුදු plants අවශ්‍යයි.

Wanted by Basnayaka 7 Nov 12:55 pmAmbalangoda, Galle


වාර සිටුවීමට නීරෝගී කුරුදු පල අවශ්‍යයි . උස අඩි 2පමන.


Report this ad

Contact

  • 0772145321
  • 0712342004

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads