කුලියට නිවසක් අවශ්‍යයි

Wanted to rent by chandana20 Oct 11:20 amAvissawella, Colombo


කාමර දෙකක් සහිත නිවසක් අවිස්සවෙල්ල් කෑගල්ල මාර්ගය අවටින් අවශ්‍යයි


Report this ad

Contact

  • 0772366982

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad