කුලියට නිවසක් අවශ්‍යයි (මීගමුව අවටින් )

Wanted to rent by ප්‍රසන්න19 Oct 1:08 amNegombo, Gampaha


ජාඇල , කදාන , වත්තල , මාබෝල , සීදුව , මීගමුව අවටින් අලුත විවාහ යුවලක් සදහා කුලියට නිවසක් අවශ්‍ය කර තිබේ. මාසික කුලිය 10000 - 15000 අතර. වාහනයක් පාක් කිරීම සදහා ඉඩකඩ අවශ්‍යයි.


Report this ad

Contact

  • 0783638978

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad