කටු පොල්

Wanted by dewthilina vergine oil plant, daraluwa24 Sep 11:58 amPannala, Kurunegala


කටු පොල් අත්පිට මුදලට මිලදී ගනු ලැබ්..........වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න..............(dewthilina vergine oil plant, daraluwa)


Report this ad

Contact

  • 0312299854
  • 0716700093
  • 0716700091

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad