කතරගමින් ඉඩමක් හෝ නිවසක් අවශ්‍යයි

Wanted by Rashitha 27 Nov 1:27 pmKataragama, Moneragala


කතරගම නගරයට ආසන්නව ඉඩමක් හෝ පදිංචියට සුදුසු
නිවසක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. නිරවුල් ලියකියවිලි සහිත
ඉඩමක් හෝ නිවසක් ඇත්නම් අමතන්න.
(වැඩිහිටි කන්ද පාර, සෙල්ල, සිතුල්පව්ව පාර අසල වුවද පදිංචියට සුදුසු )


Report this ad

Contact

  • 0715149159

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad