කතරගම නගරයට නුදුරින් පිහිටි නිවසක් අවශයි

Wanted by udara udayanga 21 Nov 9:09 amKataragama, Moneragala


කතරගම නගරයට නුදුරින් පිහිටි නිවසක් අවශයි ..

නිදන කාමර 4-5
කුස්සිය
සාලයක්
ජලය විදුලිය
ගේට්ටුව හා තාප්පය

කතරගමට පැමිණෙන බැතිමතුන් සඳහා නවතන් ගැනීමට සුදුසු නිවසක් සමග ඉඩමක් නම් වඩාත් සුදුසු වේ..


Report this ad

Contact

  • 0719319831
  • 0712344944

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad