ක්‍ෂේත්‍ර පුහුණුවන කළමනාකරුවන්

Posted by Granton International 25 Nov 11:21 amKandy, Kandy

ලොව ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතනයක් වන Granton International ආයතනයේ කළමණාකාරීත්වයේ පවතින සීමිත පුරප්පඩු පිරවීම සඳහා නවකයන් පුහුණුකර බඳවා ගැනීම මේ දිනවල අප මහනුවර හා කුරුණෑගල ආයතනයන්හීදී සිදුකෙරේ.

# තනතුර - ක්‍ෂේත්‍ර පුහුණුවන කළමනාකරුවන්
============================

# අවම සුදුසුකම්:-

O/L, A/L පෙනිසිටීම
වයස අවුරුදු 18-28

# ප්‍රතිලාභ -

පුහුණු කාලය තුල ඔබට :-
01.ඉන්ග්‍රීසි කතා පුහුණුව
02.කෙටි කාලීන උසස්වීම්
03.විදේශ පුහුණුව
04.රු12000-20000 වැටුපක්

පුහුණුවෙන් පසු ඔබට:-

01.කළමණාකරුවෙකු ලෙස අප ආයතනය තුල ස්ථිර රැකියව
02.දීමනා සහිතව රු45000ට වැඩි මාසික වැටුපක්
03.විදේශ පුහුණු සංචාර
04.නවාතැන් පහසුකම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.grantonsrilanka.lk
Report this ad

Apply for this job

Call Granton International to apply

0766387901

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads