කෘෂි අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිල්ධාරීන්

Posted by Rohan Hapuarachchi30 Aug 2:59 pmPiliyandala, Colombo

කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමාවක් හෝ උ.පෙළ කෘෂිකර්මය විෂයක් ලෙස හදාරා ඇති ඔබට,

මෝටර් බයිසික්ලයක් සහ රියදුරු බලපත්‍ර යක් හිමි.

අවුරුදු 35ට අඩු පිරිමි වියයුතුය.

- making appointments to meet new and existing customers
- understanding your customers’ needs
-agreeing sales, prices, contracts and payments
-advising customers about delivery schedules and after-sales service
-keeping in contact with existing customers in person and by telephone
-recording orders and sending details to the sales office
-watching your competitors and the products they are offering
-going to conferences and seminars and keeping up with industry trends
-meeting sales targets
-reporting sales trends .

Please apply within 14 days via ikman.lk

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad