ක්‍රොසින් සඳහා පොමනේරියන් පිරිමි සතෙක්

For sale by Prashan 2 Dec 9:00 pmKiribathgoda, Gampaha

Rs 7,000

Negotiable


පොමනේරියන්පි රිමි සතෙකු ක්‍රොස් කිරීමට ඇත.ක්‍රොස් කිරීමට මුදල් අවශ්‍ය නැත. පැටවකු අවශ්‍යයි.


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0717688821

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads