කර්මාන්ත වැඩ සහයක - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED30 Nov 2:56 pmMaharagama, Colombo

# රැකියා තනතුර- කර්මාන්ත වැඩ සහයක - ශ්‍රී ලංකා
======================================

# ප්‍රතිලාභ -

RS. 45000 කට වැඩි මුදලක් ඉපයීමට හැකි අතර දිවා අහාරද ලබාදේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Private Poster to apply

0772371289

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads