ක්‍රිෂාන්තියම් මල්

For sale by Rohan Gamage31 Oct 8:16 amBadulla, Badulla

Rs 50

Negotiable


මල් ඉත්තක් පහත මිලට විකුණනු අැත සියලුම පාට වලින්‍ මිලදිගත හැක


Report this ad

Contact

  • 0717295366
  • 0702717231

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad