කරාපිටිය රෝහලට නුදුර ඉඩමක්

For sale by csn19 Nov 9:15 pmGalle, Galle

Rs 1,566,000

Negotiable


පර්චස් 10.80ක බිම් කැබැල්ලක් විකිණීමට ඇත.
කරාපිටිය රෝහලට කිලෝමීටර් 2.
ඉඩමට පිවිසීමට පුළුල් මාර්ග.
ජලය බැස යාමට කොන්ක්‍රිට් කරන ලද කාණු.
බැංකු ණය පහසුකම් සලසා දිය හැක.


Address:
Karapitiya
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.8 perches
Report this ad

Contact

  • 0777201409
  • 0777203051
  • 0777203038

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads