කොරියන් දුරකථන ජාත්‍යන්තර මාදිලියට

For sale by Smart Sell12 Sep 11:13 amGampaha, Gampaha


කොරියන් ජංගම දුරකථන ජාත්‍යන්තර මාදිලියට සකස් කරනු ලැබේ..මෙමගින් දුරකථනයේ ඇති අනවශ්‍ය කොරියානු මෘදුකාංග ඉවත් වන අතර..දුරකතනය ජාත්‍යන්තර මාදිලියේ ආකාරයට වෙනස් වේ..

No Message Limite
International Dial Pad
No Call Problem
Manuel Network Selection
International Interface
Call Problem Fix
Etc.....

Anycall , Olleh, Ulte Model Only...

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Mobile Phone
Report this ad

Contact

  • 0769272258

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad