කෝකිවරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Ambalngoda | W Paper MEMBER 2 Nov 4:37 pmAmbalangoda, Galle

# තනතුර - කෝකිවරුන් - ශ්‍රී ලංකා
=======================

අම්බලන්ගොඩ පිහිටි 'HOTEL ITALIA ' සංචාරක හෝටලය සඳහා අත්දැකීම් සහිත දක්‍ෂ කෝකිවරුන් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි....
(බටහිර කෑම විශේෂයි )
ආහාර නවාතැන් නොමිලේ...
වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක......

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Company website:
www.hotelitaliasrilanka.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0775119370

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Ambalngoda | W Paper

Authorized ikman.lk agent in Ambalangoda


Share this ad