කෝකිවරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster24 Oct 4:49 pmHikkaduwa, Galle

හික්කඩුව සoචාරක අවන්හලක රැකියා අවස්ථා / Job opportunities in tourist restaurant in Hikkaduwa

# තනතුර - කෝකිවරුන් / Cook
=============

# සුදුසුකම්

පහත ආහාර වර්ග සදහා කොකිවරයෙකු ඉක්මනින් අවශ්‍යව ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. / We are urgently looking for a cook with experience in following items, please call for more details.
- Fried rice / Noodles
- Salads
- Grilled fish / prawns etc
- Rice and curry
- Soups
- Chopsuey

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0772454177

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads