කෝකීවරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Hafele India Pvt Ltd 5 Oct 9:40 amColombo 5, Colombo

# තනතුර - කෝකීවරුන් - ශ්‍රී ලංකා
========================

# සුදුසුකම් :

ඉන්දියන් ආහාර සැකසීමට හැකියාව ඇති කෝකී වරුන් අවශ්ය වේ

# ප්‍රතිලාභ -

ආකර්ශනීය වැටුප්, EPF, ETF සහ දිරි දීමනා පිරිනමනු ලැබේ.
අහාර පාන හා ඉඳුම් හිටුම් පහසුකම් සපයනු ලැබේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


Industry:
Food / Catering
Job type:
Full time
Company website:
www.hafeleindia.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads