කොන්ත්‍රාත්කරුවන්

Posted by DU Senarath15 Sep 5:59 pmPeradeniya, Kandy

# තනතුර - කොන්ත්‍රාත්කරුවන්
======================

මහනුවර ප්‍රධාන පෙලේ සැලසුම් නිර්මාණ ආයතනයක් වන අපගේ,පුත්ගලික නිවාස ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් කටයුතු සදහා දක්ෂ පළපුරුදු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අවශ්‍යව තිබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Civil Engineering / Construction
Job type:
Contract
Company website:
www.vaastumadura.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0714402574

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad