කොණ්ඩා කපන්නන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | විජයසේකර දැන්වීම් ආයතනය MEMBER 9 Sep 4:23 pmMoratuwa, Colombo

තනතුර - කොණ්ඩා කපන්නන්

මොරටුව පිරිමි සැලුනයකට දක්ෂ පළපුරුදු කොණ්ඩා කපන්නෙකු අවශ්‍යයි 50% ආදායම

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 30,000 per month (Negotiable)
Industry:
Fashion / Beauty
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0724048402

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad