කොණ්ඩ කපන්නන් ඇබෑර්තු - සවුදි

Posted by Jps Recruitment & Travel Agency MEMBER31 Aug 4:35 pmKurunegala, Kurunegala

JPS RECRUITMENT AGENCIES ( L.L.NO -2224 ) අප ආයතනය විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබේ. පළපුරුදු අය සඳහා - සවුදි රටේ ඇබෑර්තු !

කොණ්ඩ කපන්නන් ඇබෑර්තු - - සවුදි
==================================

 අවුරුදු 19 - 45 ත් අතර
 වැටුප - රු 80 000
 වසරක පළපුරුදු අවශ්ය වේ
 සෙවා කාලය දිනකට පැය 8යි.
 කොන්ත්‍රාත් කාලය වසර 2යි.
 ආහාර, නවාතැන් , ප්‍රවාහන, වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිළේ
 ටිකට් නොමිළේ සපයනු ලැබේ.
 අනෙකුත් පහසුකම් හා කොන්දේසි සවුදි රටේ නීති හා කොන්දේසි වලට අනුකූලයි.

"Click to apply" මත ක්ලික් කර දුරකථන අංකය ලබාගෙන අමතන්න.

( මුදලේ අගය විනිමය අනුපාතිකය මත වෙනස් වේ )

දින 21ක් ඇතුලත ඉක්මණින්ම අමතන්න.

මෙම රැකියා ඇබෑර්තුව සහ අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' JPS RECRUITMENT AGENCY' " Click කරන්න. වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංක වලින් විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 79,987 per month
Industry:
Work Overseas
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0372220946

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Jps Recruitment & Travel Agency

Partner of Your Success to Abroad


Share this ad