කොම්පියුටර් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්

Posted by Senarathphoto Mahabage27 Sep 3:29 pmWattala, Gampaha

# තනතුර - කොම්පියුටර් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්
============================

ස්ටුඩියෝ එකක ට කොම්පියුටර් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කෙනෙකු අවශයි ..දක්ෂතාවය හා පළපුරුද්ද තිබේ නම් විශේෂයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Design, Art / Photography
Job type:
Full time
Company website:
www.senarathphotomahabage.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0777305307

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads