කොළඹ නගරයේ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය

For sale by Amarathunga Enterprises MEMBER30 Nov 9:45 pmTalawatugoda, Colombo


කොළඹ නගරයේ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සඳහා අමතන්න...............

පළපුරුදු සේවකයන්ගේ සහය
පැය 24 පුරාම සේවාව


Service type:
Taxi Services
Report this ad

Contact

  • 0714446588
  • 0713525525
  • 0112073057

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Amarathunga Enterprises

Gully Bowser Service


Share this ad