කොළඹ 13 හි පිහිටි නිවස විකිනීමට ඇත.

For sale by Sell fast | Kadawatha | AUK ADZ MEMBER11 Oct 8:56 pmColombo 13, Colombo

Rs 2,500,000

නො:- 220 සුමිත්රාරම මාවත, කොළඹ 13 හි පිහිටි නිවස විකිනීමට ඇත.
තට්ටු 2 සමන්විත නිවස පහත මහළ කාමර 1 සලය, කුස්සිය (ඒකාබද්ද වැසිකිලිය)
උඩුමහල කාමර 2 සලය


Address:
නො:- 220 සුමිත්රාරම මාවත, කොළඹ 13
Beds:
2
Baths:
1
House size:
320.0 sqft
Land size:
480.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777390731

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Kadawatha | AUK ADZ

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad

More ads from Sell fast | Kadawatha | AUK ADZ