කොච්චි පැළ

For sale by Senagro Bee Apiary 9 Oct 9:38 amHomagama, Colombo

Rs 8

•කොච්චි මිරිස් පැළ විකිණීමට තිබේ.තොග ඇනවුම් බාර ගනු ලැබේ.
විමසීම්:
නො.6/1,ගාලබැඳිහේන, වටරැක, මීගොඩ.
Bus. Reg. No. :- WF 11468
Agri.Reg.No. :- SA/CMB/04097


Report this ad

Contact

  • 0112830047

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad