කණිශ්ඨ විධායක නිලධාරීන්

Posted by Sell Fast | Delthota | Addzi Advertising MEMBER 1 Nov 9:29 amAnuradhapura, Anuradhapura

# තනතුර - කණිශ්ඨ විධායක නිලධාරීන්
==========================

දැන්වීම් ප්‍රචාරණ ආයතනයක් සදහා කණිශ්ඨ විධායක නිලධාරීන් සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

මහනුවර,අනුරාධපුර,කුරුණෑගල

# සුදුසුකම් -

වයස අවු. 18 - 30
වලන්ගු යතුරු පැදි බලපත්‍ර හිමි
අ.පො.ස.උසස් පෙල දක්වා උගත්

# අයදුම් කරන ආකාරය -

අයදුම්පත් දින 07 ඇතුලත යොමුකරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Delthota | Addzi Advertising

Authorized ikman.lk agent in Delthota


Share this ad