කඳන් හා බීරලු ලියවන යන්ත්‍රය

For sale by Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය MEMBER22 Sep 4:32 pmGampaha, Gampaha

Rs 125,000

Negotiable


කඳන් හා බීරලු ලියවන යන්ත්‍රය සියලුම උපකරණ සමඟ විකිණීමට ඇත

බීරළු යන්ත්‍රය
වේග 3 දැනට ක්‍රියාකාරිත්වයේ ඇත. දිග අඩි 9යි අඟල් 3යි. මෝටරය හෝස් පවර් 1යි

මිල - 1.25 ලක්ෂ


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0725211691

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad