කම්කරු - බාහිර අලෙවි ප්‍රචාරණ

Posted by Leading Outdoor Advertising Company MEMBER 1 Dec 9:29 pmNugegoda, Colombo

# තනතුර : කම්කරු - බාහිර අලෙවි ප්‍රචාරණ
==============

# රැකියාවේ කාර්යභාරය :

~ වෙළඳ ප්‍රචාරණ දැන්වීම් සවි කිරීම.

# සුදුසුකම් :

~ වයස අවු. 18 - 22 අතර
~ කොළඹ නගරයෙන් බැහැර අයඳුම්කරුවන් සඳහා විශේෂ කොට සැළකේ.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.
(OT, අහාර දීමනාව සහ නවාතැන් පහසුකම් සහිත)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777224455

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad