කලුතර අවට ඉඩමක් සොයමි

Wanted by Jayasinghe 6 Sep 2:14 pmKalutara, Kalutara


කලුතර හො මතුගමඅවට ඉඩමක් මිලදි ගැනිමට සොයමි. පදින්චියට සුදුසු පරිසරයක පර් 12-20 පමන විය යුතුය. මාර්ගයකට ආසන්න විය යුතුය. සවස 2 න් පසුව ඇමතීමට කාරුනික වන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0777416941

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad