ක්ලෝරීන් පෙරනය

For sale by owner19 Oct 11:16 amNegombo, Gampaha

Rs 3,990

ISLAND WIDE DELIVERY FREE...
ක්ලෝරීන්, කාබනික රසායනිකයන් ,බැර ලෝහ පෙරනය
තාක්ෂණික තොරතුරු
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් මෙහි ක්ලෝරීන් උරා ගැනීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කර සහතික කර ඇත.
එනම්;
ජලය ලීටරයට ක්ලෝරීන් මිලිග්‍රෑම් 0.5 දක්වා 100% කි.
ජලය ලීටරයට ක්ලෝරීන් මිලිග්‍රෑම් 2.0 දක්වා 70% කි.
මෙම පෙරණය ආසනික්‚ ක්රෝමියම්‚ ඇන්ටිමනි‚ රසදිය සහ ඊයම් යන බැර ලෝහද‚ කාබනික රසායනිකයන්ද‚ වල් නාශක හා කෘමි නාශකද උරා ගනී.
පෙරණ මාධ්‍ය ආහාර ශ්‍රේණියට අනුකූල අතර එක්සත් ජනපද සහ කැනේඩියානු ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලය.
පෙරණයේ පිටත ආවරණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල බව සහතික කෙරේ.
මෙම පෙරණය නාගරික ජල සැපයුමට සෘජුව සම්බන්ධ කල හැකි අතර පෙරණයෙන් පිටවන ජලයේ පීඩනය අඩු නොවේ.
පෙරණයට නිතර ජලය පිරවීම කල යුතු නැත.
මෙම පෙරණය වසරක කාලය පුරා ඔබට පානීය ජලය සපයන බව සහතික කරමු.
පේටන්ට් ලියාපදිංචි අංකය LK/P/1/17710

ශ්‍රී ලක් ලැබොරටරි සර්විසස් (පෞද්.) සමාගම‚
අංක 265/6‚ ශාන්ත ජෝශප් වීදිය‚
මීගමුව.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0714040622
  • 0776914003

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad