කළමණාකරු

Posted by Aglo Restaurant 9 Sep 11:49 amKelaniya, Gampaha

රැකියා තනතුර- කළමණාකරු

සුදුසුකම්-

කැලණිය ප්‍රදේශයේ A ශ්‍රේණියේ අවන්හලක් වන අග්ලෝ රෙස්ටුරන්ට් ආයතනයට (Aglo Restaurant) කඩිනමින් සේවයේ අනුයුක්ත කිරීමට අවන්හල්-කළමණාකාර තැන තුරු සදහා පුරප්පාඩු ඇත. ඒ සදහා පහත සදහන් සුදුසු කම් ඇති අය සතියේ දිනයන් හිදී අදාල දුරකථන අංක වෙත කතා කිරීමෙන් ඉල්ලුම් කල හැක.
අවන්හල්-කළමණාකාර
* අවන්හල් අංශයේ වසරකට වැඩි පළපුරුදු සේවා කාලය

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0113037627

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads