කළමණාකරු

Posted by Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads MEMBER 9 Sep 8:44 pmBoralesgamuwa, Colombo

තනතුර - කළමණාකරු

බොරලැස්ගමුවේ පිහිටි ඉතාලි හෝටලයකට කළමණාකරුවෙක් අවශ්‍යයි.
ආහාර නවාතැන් සහිතව
වැටුප 25000/= ට වැඩි
සේවාව 4.00 p.m. – 12.00 p. m.

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14ක් ඇතුළත විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0771772770

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Maharagama | Anudi Ads

Authorized ikman.lk agent in Maharagama


Share this ad