කීරි ආර ,අලු ආර පරවි

For sale by sandun 4 Nov 6:25 amHikkaduwa, Galle

Rs 10,000

කීරි ආර,ඇස් සුදු අලු ආර,ඇස්
කලු සිල්ම ආර,දිස්තිුක් ආර,බැජ් වංශ විකිනීමට ඇත.


Type of animal:
Bird
Report this ad

Contact

  • 0778328251
  • 0774198436

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad