කේටරින් සේවය

For sale by Arjuna Bernard Services25 Sep 3:39 pmKandy, Kandy

Rs 350

Negotiable


සාමාන්‍ය කේටරින් සේවා වලින් සිදු වන වංචා වලින් ෙතාරව නිවසේ අය මෙන් ඔබගේ විවාහය, සාදය (පාටිය), දානය ෙහා් ෙවනත් උත්සව අවස්ථාවට අවශ්‍ය රසවත් ප්‍රනීත් අාහාර සකස් කරගන්න අපව අමතන්න

ප්ලේට් ඒකක් රැ 350 සිට
මිල ගණන් සහ අාහාර ෙමනූ ඒක සාකච්ඡා කරගත හැක


Service type:
Food / Catering
Report this ad

Contact

  • 0778525268

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad